ફીશ ખાવી કે નઈ?


દીકરો : મમ્મી મને ફીશ ખાવી છે.

મમ્મી : જો બેટા, જે વેજીટેરીયન હોય તે ફીશ ના ખાય. જે નોન વેજીટેરીયન હોય તે જ ફીશ ખાય.

દીકરો : મમ્મી, આપણે ફીશ ખાઈએ તો સ્ટ્રોંગ થઈએ.

મમ્મી : આપણે વેજીટેરીયન છીએ. આપણે વેજીટેબલ્સ, રાઈસ, ફ્રુટ્સ, પલ્સીસ ખાઈએ. આપણે ફીશ ના ખાઈએ.

દીકરો : ઓકે મમ્મી, આપણે આજે ફીશ નહિ ખાઈએ. આપણે કાલે ફીશ ખાઈશું અને સ્ટ્રોંગ થઈશું.

મમ્મી : 😦 😦 😦

(ચાર વર્ષ ના દીકરા અને તેની મમ્મી વચ્ચે નો સંવાદ…..  એક વેજીટેરીયન મમ્મીનો નોન-વેજીટેરીયન દીકરો …..  હવે આ દીકરાનું શું કરવું?  )

Advertisements

11 thoughts on “ફીશ ખાવી કે નઈ?

  1. બે જીવતી ફીશ લાવીને બતાવો. એક એની મમ્મી અને બીજાણે દીકરા તરીકે બતાવો. બસ… પછી ફીશ ને રમાડશે,જમાડશે,,,પણ જમશે નહીં ! 😉

  2. કંપનીમાં સી હોર્સ આકારના પફ રોજ જોઉં ને ઈચ્છા થવા છતાં ના ખાઉં પછી ખબર પડી કે પફ તો નોર્મલ છે ..આવીજ કંઈક ટ્રાય કરાય.કાયમ મારા બ્લોગની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s