થોડું હસી લઈએ

 
This is a picture of a public toilet in 
Houston from the outside
 

 
Now that you have seen the outside view,
 
Take a look at the inside view
 
...
  

It is made entirely of one-way glass! 
No one can see you from the outside, 
but when you are inside its like sitting in a clear glass box!
...
...
...
...
...
NEXT --
A PAINTED BATHROOM  FLOOR!!! 
Tenth floor of a hi-rise building.... ..... 
IMAGINE YOU ARE AT A PARTY .. 
AND THEN YOU HAVE TO VISIT THE BATHROOM....  
 
You open the door.... 
 
NOW, REMEMBER THE FLOOR IS JUST 

 
A PAINTED FLOOR !!! 
 
IT TAKES YOUR BREATH AWAY......
DOESN'T IT? 
SCROLL SLOOOOOOOOOOOOOOWLY....
...
...
...
...

WOULD THIS MESS UP YOUR MIND??? WOULD YOU BE ABLE TO WALK INTO THIS BATHROOM???
***************
FINALLY!! 
 
THIS IS A CEILING MURAL 
 
IN A SMOKER'S LOUNGE.  

(THIS IS A FORWARDED MAIL BY A FRIEND.  JUST WANTED TO SHARE HERE. 🙂 🙂 🙂 )

નૂતન વર્ષાભિનંદન

આપ સૌના જીવનમાં ખુશી, ઉલ્લાસ અને ઉમંગનો દીવો આમ જ ઝળહળતો રહે.

ભગવાન આપ સૌના જીવનમાં દરેક રંગ ભરે.

આપ સૌનું જીવન હંમેશા મહેકતું રહે

એવી

વિવિધ રંગો

તરફથી શુભેચ્છા.

 

નવા વર્ષના સાલમુબારક.

નૂતન વર્ષાભિનંદન

Happy New Year