લેખ


અહી મુકેલ લેખો ગુજરાત સમાચાર ની ઓન લાઈન આવૃત્તિ માંથી લીધેલ છે. જે તે લેખ ની સાથે લેખક નું નામ પણ મુકેલ છે.

7 thoughts on “લેખ

 1. Thanks for visiting my blog. Your blog is a nice one. I have bookmarked it and visit frequently. Keep it up!

 2. Do you use the pro version of WordPress? I asked this because I am not being able to add the java script widgets like ClustrMaps or whosamongus on my blog..i use the Bouquet theme…can you please help me out?

   • hi preeti… the javascript code that i copy from all these websites does not work…only simple html code works…i have verified that

   • i checked that. yes only html code is working. better you use html code instead of javascript.

    in text widget it is written that ‘Arbitrary text or HTML’

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s