ચાલ ને સખી, બાળક બનીએ

 

 

ચાલ ને સખી, બાળક બનીએ

ફરી પા-પા પગલી માંડીએ

આંખોમાં કુતૂહલને ભરી દુનિયા ફરીથી નિહાળીએ

જીવનમાં નિર્દોષતા ભરીએ

કોઈને ફરિયાદ ન કરીએ

ચિંતા અને ફિકરની ફાકી કરીને

રોજ જીવન નવું જીવીએ

ફૂલ, પંખી ને પવન ની દોસ્તી કરીએ

હાથમાં લઈને હાથને દોડીએ

દરિયાને કિનારે જઈને

શંખ, છીપ ને મોતી વીણીએ

દુર ગગનમાં વસતાં પેલા

ચાંદ ને તારા ની પાસે જઈએ

ચાલ ને સખી, બાળક બનીએ