તમે જે કહો એ

આ વાર્તા સબરસ ગુજરાતી પર મુકેલ છે. તેના લેખક સુનીલ ઉપાધ્યાય છે.

માણો આ વાર્તા :

તમે જે કહો એ

અને હા, કમેન્ટ્સ પણ ત્યાં જ આપશો.