દીવારો સે મિલકર રોના

દીવારો સે મીલકર રોના અચ્છા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

દુનિયા ભર કી યાદેં હમસે મિલને આતી હૈ

શામ ઢલે ઇસ સૂને ઘર મેં મેલા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

કિતને દીનો કે પ્યાસે હોંગે યારોં સોચો તો

શબનમ કા કતરા ભી જીનકો દરિયા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

કિસકો કૈસર પથ્થર મારું કૌન પરાયા હૈ

શીશ-મહલ મેં ઇક ઇક ચેહરા અપના લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

દીવારો સે મીલકર રોના અચ્છા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

  Continue reading “દીવારો સે મિલકર રોના”