મોહમ્મદ રફી

 

આજે ૩૧ જુલાઈ.

આજે મોહમ્મદ રફી ની પુણ્યતિથી છે.

૩૧ વર્ષ પહેલા તે આ દુનિયા છોડીને ચાલી નીકળ્યા હતા.

આજે તેમની યાદ માં તેમના દ્વારા ગવાયેલ એક ગીત.

ચાહૂંગા મૈ તુઝે સાંજ સવેરે

ફિર ભી કભી અબ નામ કો તેરે

આવાઝ મૈ ન દૂંગા

 

દેખ મુઝે સબ હૈ પતા

સુનતા હૈ તું મન કી સદા

મિતવા… મેરે યાર

તુઝકો બાર બાર

આવાઝ મૈ ન દૂંગા…

 

દર્દ ભી તું, ચૈન ભી તું

દરસ ભી તું, નૈન ભી તું

મિતવા… મેરે યાર

તુઝકો બાર બાર

આવાઝ મૈ ન દૂંગા…