ફૂલો કે રંગ સે, દિલ કી કલમ સે

 

 

ફૂલો કે  રંગ  સે  દિલ  કી  કલમ  સે  તુઝકો લિખી  રોઝ  પાતી

કૈસે  બતાઉં  કિસ  કિસ  તરહ  સે  પલ  પલ  મુઝે  તું  સતાતી

તેરે  હી  સપને  લેકર  કે  સોયા  તેરી  હી  યાદોં  મેં  જાગા

તેરે  ખયાલો  મેં  ઉલ્ઝા રહા યૂં જૈસે કી  માલા  મેં  ધાગા

હાં  બાદલ  બીજલી ચંદન  પાની  જૈસા  અપના  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે કઈ કઈ  બાર

હાં  ઇતના  મદિર  ઇતના  મધુર  તેરા  મેરા  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ  કઈ  બાર

 

સાંસો  કી  સરગમ  ધડકન  કી  બિના  સપનો  કી  ગીતાંજલી  તું

મન  કી  ગલી  મેં  મેહ્કે  જો  હરદમ  ઐસી  જુહી  કી  કલી  તું

છોટા  સફર  હો  લંબા  સફર  હો  સૂની  ડગર  હો  યા મેલા

યાદ  તું  આયે  મન  હો  જાયે  ભીડ  કે  બીચ  અકેલા

હાં  બાદલ  બીજલી  ચંદન  પાની  જૈસા  અપના  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ  કઈ  બાર

હાં  ઇતના  મદિર  ઇતના  મધુર  તેરા  મેરા  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ કઈ  બાર

 

પૂરબ  હો  પશ્ચિમ  ઉત્તર  હો  દક્ષિન તું  હર  જગા  મુસ્કુરાયે

જીતના  હી  જાઊં મૈ  દૂર  તુઝસે  ઉતની  હી  તું  પાસ  આયે

આંધી  ને  રોકા  પાની  ને  ટોકા  દુનિયા  ને  હંસકર પુકારા

તસ્વીર  તેરી  લેકિન  લિયે  મૈ કર  આયા  સબ  સે  કિનારા

હા  બાદલ  બીજલી  ચંદન  પાની  જૈસા  અપના  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ  કઈ  બાર

હા  ઇતના  મદિર  ઇતના  મધુર  તેરા  મેરા  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ  કઈ  બાર

કઈ   કઈ  બાર

કઈ  કઈ  બાર

દિલ આજ શાયર હૈ

 

 

દિલ આજ શાયર હૈ, ગમ આજ નગમા, શબ યે ગઝલ હૈ સનમ

ગૈરો કે શેરો કો ઓ સુનનેવાલે હો ઇસ તરફ ભી કરમ

આકે ઝરા દેખ તો તેરી ખાતિર હમ કિસ તરહ સે જીયે – ૨

આંસુ કે ધાગે મેં સીતે રહે હમ જો ઝખ્મ તુને દિયે

ચાહત કી મેહફીલ મેં ગમ તેરા લેકર કિસ્મત સે ખેલા જુઆ

દુનિયા સે જીતે પર તુઝસે હરે યું ખેલ અપના હુઆ…….

યે પ્યાર હમને કિયા જિસ તરહ સે ઉસકા ન કોઈ જવાબ – ૨

ઝર્રા થે લેકિન તેરી લૌ મેં જલકર હમ બન ગયે આફતાબ

હમ સે હૈ ઝીંદા વફા ઔર હમ હી સે હૈ તેરી મેહફીલ જવાં

જબ હમ ન હોંગે તો રો રો કે દુનિયા ઢુંઢેગી મેરે નિશા……..

યે પ્યાર કોઈ ખીલોના નહિ હૈ હર કોઈ લે જો ખરીદ – ૨

મેરી તરહ ઝીંદગી ભાર તડપ લો ફિર આના ઇસ કે કરીબ

હમ તો મુસાફિર હૈ કોઈ સફર હો હમ તો ગુઝર જાયેંગે હી

લેકિન લગાયા હૈ જો દાવ હમને વો જીતકર આયેંગે હી……