વાઈન ની બોટલ ના ઢાંકણાનો ઉપયોગ

 

 

 આજે નેટ સર્ફિંગ કરતા કરતા કંઈક અજુગતું જ હાથ લાગી ગયું. 

કંઈક અજુગતું એટલે  વાઈન ની બોટલ ના ઢાંકણાનો ઉપયોગ.

હવે આ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે તમને અહી જોવા મળશે. 

તો કરો ક્લિક અને માણો સુંદર ફોટા.

 

creative uses of bottle corks

bottle corks images  

Bottle corks usage