મેં એક બીલાડી પાળી છે

અમારા ઘર પાછળ બગીચામાં એક બીલાડી અને તેના બે બચ્ચાઓ છે, આખો દિવસ ધીંગા મસ્તી કરે અને ભુખ લાગે એટલે બારીમાંથી ઘરની અંદર ઘુસી જાય અને બારી બંધ હોય તો પછી જોર જોરથી અવાજ કરે. તેના ૧૦૦% ઓરીજીનલ ફોટોગ્રાફ્સ મુકું છું.