પુસ્તકની અનોખી કળા

 

 

આજ સવાર સુધી હું પુસ્તક માટે એમ જ સમજતી હતી કે તે માત્ર વાંચવાના ઉપયોગમાં જ આવે છે.

પણ આ વેબસાઈટ જોતા મને એવું લાગ્યું કે તેના બીજા પણ ઉપયોગ છે. જેને “બૂક આર્ટ” કહે છે.

આપેલ લિંક પર ક્લિક કરવાથી તમે પણ માણી શકશો  “બૂક આર્ટ

લિંક ૧

લિંક ૨

લિંક ૩