ફૂલો કે રંગ સે, દિલ કી કલમ સે

 

 

ફૂલો કે  રંગ  સે  દિલ  કી  કલમ  સે  તુઝકો લિખી  રોઝ  પાતી

કૈસે  બતાઉં  કિસ  કિસ  તરહ  સે  પલ  પલ  મુઝે  તું  સતાતી

તેરે  હી  સપને  લેકર  કે  સોયા  તેરી  હી  યાદોં  મેં  જાગા

તેરે  ખયાલો  મેં  ઉલ્ઝા રહા યૂં જૈસે કી  માલા  મેં  ધાગા

હાં  બાદલ  બીજલી ચંદન  પાની  જૈસા  અપના  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે કઈ કઈ  બાર

હાં  ઇતના  મદિર  ઇતના  મધુર  તેરા  મેરા  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ  કઈ  બાર

 

સાંસો  કી  સરગમ  ધડકન  કી  બિના  સપનો  કી  ગીતાંજલી  તું

મન  કી  ગલી  મેં  મેહ્કે  જો  હરદમ  ઐસી  જુહી  કી  કલી  તું

છોટા  સફર  હો  લંબા  સફર  હો  સૂની  ડગર  હો  યા મેલા

યાદ  તું  આયે  મન  હો  જાયે  ભીડ  કે  બીચ  અકેલા

હાં  બાદલ  બીજલી  ચંદન  પાની  જૈસા  અપના  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ  કઈ  બાર

હાં  ઇતના  મદિર  ઇતના  મધુર  તેરા  મેરા  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ કઈ  બાર

 

પૂરબ  હો  પશ્ચિમ  ઉત્તર  હો  દક્ષિન તું  હર  જગા  મુસ્કુરાયે

જીતના  હી  જાઊં મૈ  દૂર  તુઝસે  ઉતની  હી  તું  પાસ  આયે

આંધી  ને  રોકા  પાની  ને  ટોકા  દુનિયા  ને  હંસકર પુકારા

તસ્વીર  તેરી  લેકિન  લિયે  મૈ કર  આયા  સબ  સે  કિનારા

હા  બાદલ  બીજલી  ચંદન  પાની  જૈસા  અપના  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ  કઈ  બાર

હા  ઇતના  મદિર  ઇતના  મધુર  તેરા  મેરા  પ્યાર

લેના  હોગા  જનમ  હમે  કઈ  કઈ  બાર

કઈ   કઈ  બાર

કઈ  કઈ  બાર