દિલ આજ શાયર હૈ

 

 

દિલ આજ શાયર હૈ, ગમ આજ નગમા, શબ યે ગઝલ હૈ સનમ

ગૈરો કે શેરો કો ઓ સુનનેવાલે હો ઇસ તરફ ભી કરમ

આકે ઝરા દેખ તો તેરી ખાતિર હમ કિસ તરહ સે જીયે – ૨

આંસુ કે ધાગે મેં સીતે રહે હમ જો ઝખ્મ તુને દિયે

ચાહત કી મેહફીલ મેં ગમ તેરા લેકર કિસ્મત સે ખેલા જુઆ

દુનિયા સે જીતે પર તુઝસે હરે યું ખેલ અપના હુઆ…….

યે પ્યાર હમને કિયા જિસ તરહ સે ઉસકા ન કોઈ જવાબ – ૨

ઝર્રા થે લેકિન તેરી લૌ મેં જલકર હમ બન ગયે આફતાબ

હમ સે હૈ ઝીંદા વફા ઔર હમ હી સે હૈ તેરી મેહફીલ જવાં

જબ હમ ન હોંગે તો રો રો કે દુનિયા ઢુંઢેગી મેરે નિશા……..

યે પ્યાર કોઈ ખીલોના નહિ હૈ હર કોઈ લે જો ખરીદ – ૨

મેરી તરહ ઝીંદગી ભાર તડપ લો ફિર આના ઇસ કે કરીબ

હમ તો મુસાફિર હૈ કોઈ સફર હો હમ તો ગુઝર જાયેંગે હી

લેકિન લગાયા હૈ જો દાવ હમને વો જીતકર આયેંગે હી……