ચલો ઈક બાર ફિર સે

 

ચલો ઈક બાર ફિર સે, અજનબી બન જાયે હમ દોનો – (૨)

ન મૈ તુમસે  કોઈ  ઉમ્મીદ  રખ્ખું દિલનવાઝી કી

ન તુમ મેરી  તરફ  દેખો , ગલત  અંદાઝ  નજરો  સે

ન મેરે  દિલ  કી  ધડકન  લડખડાયે મેરી બાતોં  મેં

 ન ઝાહિર હો  તુમ્હારી  કશ્મકશ  કા  રાઝ  નજરો  સે

ચલો  ઈક  બાર  ફિર  સે……..

તુમ્હે  ભી  કોઈ ઉલ્ઝન રોકતી હૈ પેશકદમી સે

મુઝે  ભી  લોગ કેહ્તે હૈ, કી યે  જલવે પરાયે હૈ

મેરે  હમરાહ ભી  રુસવાઈયા હૈ  મેરે  માઝી કી  – (૨)

તુમ્હારે  સાથ  ભી  ગુજારી  હુઈ  રાતો  કે  સાયે  હૈ

ચલો  ઈક  બાર  ફિર  સે……..

તાર્રૂફ  રોગ  હો  જાયે  તો  ઉસકો  ભૂલના  બેહતર

તાલ્લુક  બોજ  બન  જાયે  તો  ઉસકો  તોડના  અચ્છા

વોહ  અફસાના  જિસે  અંજામ  તક  લાના  ના  હો  મુમકીન  – (૨)

ઉસે  ઈક  ખુબસુરત  મોડ  દેકર  છોડના  અચ્છા

ચલો  ઈક  બાર  ફિર  સે……..