ચાંદની…


 

 

 

આજે તો ચાંદ

વાદળ ઓઢીને આવ્યો

“તારી ચાંદની ક્યાં?”

પૂછ્યું તો કહે

ચાંદ

કદી એકલો હોય?

ચાંદની વગર ચાંદ કેવો?

ને

એણે 

વાદળિયો ઘૂંઘટ

ધીરે રહીને હટાવ્યો

ને

નીકળી આવી ચાંદની

તારલે મઢી

ઓઢણી ઓઢીને…!!!

 

Advertisements

24 thoughts on “ચાંદની…

 1. ચાંદ

  કદી એકલો હોય?

  ચાંદની વગર ચાંદ કેવો?

  ને

  એણે

  વાદળિયો ઘૂંઘટ

  ધીરે રહીને હટાવ્યો

  સુંદર

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s