ચહેરા શોધો…


 

લિંક ૧

લિંક ૨ 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

( ફોર્વર્ડેડ મેઈલ મળેલ છે.  વધુ માહિતી માટે લિંક પર ક્લિક કરો.)

Advertisements

6 thoughts on “ચહેરા શોધો…

  1. આ ફ્લેશ કઇ રીતે બનાવાયેલ છે ? વર્ડપ્રેસનું જ ફીચર છે કે પછી આ ફ્લેશ ફાઇલ છે ?

    • આ ફ્લેશ ફાઈલ વર્ડપ્રેસનું જ ફીચર છે. તમે ઈમેજ ફાઈલ અપલોડ કરીને આ પ્રમાણે બતાવી શકો છો.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s