બડે અચ્છે લગતે હૈ

 

મને ગમતું એક મસ્ત રોમેન્ટિક ગીત. એકદમ હળવું, શાંતમધુર, વારે વારે સાંભળવું ગમે તેવું. 

 

બડે અચ્છે લગતે હૈ

યે ધરતી, યે નદીયા, યે રૈના ઔર તુમ

 

હમ તુમ કિતને પાસ હૈ, કિતને દુર હૈ ચાંદ સિતારે

સચ પૂછો તો મન કો જૂઠે લગતે હૈ યે સારે

મગર સચ્ચે લગતે હૈ, યે ધરતી, યે નદીયા, યે રૈના ઔર તુમ

 

તુમ ઇન સબ કો છોડ કે કૈસે કાલ સુબહા જાઓગી

મેરે સાથ ઇન્હેં ભી તો તુમ યાદ બહોત આઓગી

 

બડે અચ્છે લગતે હૈ

યે ધરતી, યે નદીયા, યે રૈના ઔર તુમ