મેં એક બીલાડી પાળી છે


અમારા ઘર પાછળ બગીચામાં એક બીલાડી અને તેના બે બચ્ચાઓ છે, આખો દિવસ ધીંગા મસ્તી કરે અને ભુખ લાગે એટલે બારીમાંથી ઘરની અંદર ઘુસી જાય અને બારી બંધ હોય તો પછી જોર જોરથી અવાજ કરે. તેના ૧૦૦% ઓરીજીનલ ફોટોગ્રાફ્સ મુકું છું.

 

Advertisements

2 thoughts on “મેં એક બીલાડી પાળી છે

  1. અમારા ઘરમાં ચાર બિલાડી છે. એક મા અને તેના ત્રણ બચ્ચાં. ઘરમાં જ રહે. અમારી સાથે અમારા બેડમાં જ સુએ. દિવસના સોફા પર સુએ અને એને મન પડે એમ કરે. આખો દિવસ એને દૂધ આપવાનું પણ દૂધ ઠંડુ ન ચાલે. જરાક હુંફાળું કરીને જ આપવું પડે એવાં એમનાં લાડ !!

    લતા જ. હિરાણી

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s