હજી હમણાં જ…..અચાનક

 

હજી હમણાં જ……

એણે આ દુનિયા માં પ્રથમ શ્વાસ ભર્યો,
એણે આંખો ખોલી

એ મમ્મી-પપ્પાની આંગળી પકડીને ચાલી
એ ભઈલા ની જોડે સાયકલ માટે ઝગડી

એ પતંગિયાની પાછળ દોડી
એ સખીની જોડે સંતાકુકડી રમી

અને અચાનક…..

કોઈ આવ્યું….
ને
મમ્મી-પપ્પાની આંગળી છૂટી ગઈ,
ને
ચાલી નીકળી
એ “કોઈ” ની પાછળ

શું દીકરીની આટલી જ દોસ્તી?