સુંદર કેરાલા ૬


Backwaters, Kochi, Ernakulam dist. 

 

 

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “સુંદર કેરાલા ૬

    • હું જે જૂની કંપની માં કામ કરતી હતી તેની બ્રાંચ પણ કોચી માં હતી. હવે મેં કંપની બદલી છે. જે માત્ર ઓમાન માં જ છે.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s