સુંદર કેરાલા ૪


 

Silent valley – Palakkad Dist.

 

Advertisements

3 thoughts on “સુંદર કેરાલા ૪

  1. મૌન ધારણ કરેલી ખીણ હોવા છતાં પવનથી ફરફરતા ઘાસ અને વૃક્ષો તથા ઝરણાંનો ખળ ખળ અવાજ મને સંભળાય છે.

    કદાચ હું કલ્પનાશીલ હોઈશ અથવા તો દિવાસ્વપ્નમાં રાચનાર.

  2. બળબળતી, અણિયાળી, ઉકાળીને બાફી નાખતી અહીંની ગરમીમા લીલ્લેરા ભીના ભીના કેરાલાની આવી સુંદર તસવીરો શાતા આપે છે. કેરાલા ખરેખર બહુ સુંદર છે! ફરી ફરી જાવાનું મન થાય તેવું.
    ધન્યવાદ!

    દિનેશ

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s