મેરે મેહબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ

 

 

 

મેરે મેહબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ – (૨)

ફિર મુઝે નરગીસી આંખોં કા સહારા દે દે

મેરા ખોયા હુવા રંગીન નઝારા દે દે

મેરે મેહબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ

 

ભૂલ સકતી નહીં આંખેં વો સુહાના મંઝર

જબ તેરા હુસ્ન મેરે ઇશ્ક સે ટકરાયા થા

ઔર ફિર રાહ મેં બિખરે થે હજારો નગમે

મૈ વો નગમે તેરી અવાઝ કો દે આયા થા

સાઝે દિલ કો ઉન્હી ગીતોં કા સહારા દે દે

મેરા ખોયા હુવા રંગીન નઝારા દે દે

મેરે મેહબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ

  

યાદ હૈ મુઝકો મેરી ઉમ્ર કી પેહલી વો ઘડી

તેરી આંખોં સે કોઈ જામ પિયા થા મૈને

મેરે રગ રગ મેં કોઈ બર્ક સી લેહરાયી થી

જબ તેરે મરમરી હાથો કો છુવા થા મૈને

આ મુઝે ફિર ઉન્હી હાથો કા સહારા દે દે

મેરા ખોયા હુવા રંગીન નઝારા દે દે

મેરે મેહબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ

 

મૈને ઇક બાર તેરી એક ઝલક દેખી હૈ

મેરી હસરત હૈ કે મેં ફિર તેરા દીદાર કરું

તેરે સાયે કો સમજકર મૈં હસીં તાજ મહલ

ચાંદની રાત મેં નઝરો સે તુઝે પ્યાર કરું

અપની મેહ્કી હુઈ ઝુલ્ફો કા સહારા દે દે

મેરા ખોયા હુવા રંગીન નઝારા દે દે

મેરે મેહબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ

 

ઢુંઢતા હું તુઝે હર રાહ મેં હર મેહફીલ મેં

થક ગયે હૈ મેરી મજબુર તમન્ના કે કદમ

આજ કા દિન મેરી ઉમ્મીદ કા હૈ આખરી દિન

કલ ના જાને મેં કહાં ઔર કહાં તું હો સનમ

દો ઘડી અપની નિગાહો કા સહારા દે દે

મેરા ખોયા હુવા રંગીન નઝારા દે દે

મેરે મેહબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ

  

સામને આ કે જરા પરદા ઉઠા દે રુખ સે

ઇક યહી મેરા ઈલાજે ગમે તન્હાઈ હૈ

તેરી ફુરકત ને પરેશાન કિયા હૈ મુઝકો

અબ તો મિલ જા કે મેરી જાન પે બન આઈ હૈ

દિલ કો ભૂલી હુઈ યાદો કા સહારા દે દે

મેરા ખોયા હુવા રંગીન નઝારા દે દે

મેરે મેહબૂબ તુઝે મેરી મુહબ્બત કી કસમ, મેરે મેહબૂબ તુઝે