તારો મેં સજકે

તારો મેં સજકે અપને સુરજ સે

દેખો ધરતી ચાલી મિલને

ઝનકી પાયલ મચ ગઈ હલચલ

અંબર સારા લગા હિલને

(હૈ ઘટાઓ કા, દો નૈન મેં કાજલ

ધૂપ કા મુખ પે, ડાલે સુનહરા સા આંચલ ) …..૨

હો…… યું લહરાઈ, લી અંગડાઈ,

લાગી જૈસે ધનક ખીલને 

તારો મેં સજકે, અપને સુરજ સે………

(આગ સી લપકે, જલતી હુઈ રાહેં

જી કો બહલાયે, બેચૈન તુફાં કી આહે )…….૨

હો……. ના ડરેગી,  ના રુકેગી

દેખે ક્યાં હો કહા દિલ ને

તારો મેં સજકે, અપને સુરજ સે………..