ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રુપ છે… બ્રહ્મ લટકાં કરે, બ્રહ્મ પાસે!


જય વસાવડા નો લેખ માણવા માટે  Gujarat Samachar   પર click કરો.

2 thoughts on “ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રુપ છે… બ્રહ્મ લટકાં કરે, બ્રહ્મ પાસે!

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.