ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રુપ છે… બ્રહ્મ લટકાં કરે, બ્રહ્મ પાસે!


જય વસાવડા નો લેખ માણવા માટે  Gujarat Samachar   પર click કરો.

Advertisements

2 thoughts on “ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રુપ છે… બ્રહ્મ લટકાં કરે, બ્રહ્મ પાસે!

  1. પ્રિતી,
    તમે સરસ લેખની લીંક આપી છે, હવે તે મારા પણ ફેવરીટ છે.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s